Feedback ger tillväxt i verksamheten

Ledare som får medarbetare och verksamheter att ständigt utvecklas och förbättras möter marknaden bättre. Enligt en studie av analytikern Ellinor Ivarsson på Netsurvey, så får de verksamheter som i vardagen arbetar med regelbunden feedback inte bara medarbetarna att växa utan den gynnar även verksamhetens tillväxt.

Studien visar att 25 % av de medverkande företagen som upplever att ledarna är bra på att ge feedback även har en högre tillväxt än de 25 % av företagen där medarbetarna tycker att ledarna är dåliga på att återkoppla. Studie av Netsurvey

Svenska medarbetare likväl som övriga medarbetare världen över, är kritiska till den feedback som de får av närmaste chefen. Den är rent av mer eller mindre oanvändbar. (EEI 2014) Ennova. Att ställa krav och att bidra till företagets mål är naturligt. Men att ge feedback är inte lika naturligt. Nyttan av den feedback som medarbetarna får i Sverige värderas i genomsnitt lägre än i andra länder.

Vägen framåt

Undersökningen (EEI 2014) visar att svenska medarbetare är kritiska till sin närmaste chefs ledarskap, vilket i sin tur påverkar arbetsglädjen. Det är oroande, eftersom vi vet att arbetsglädje bland annat leder till ökad kundnöjdhet och minskad sjukfrånvaro.

När chefer och ledare ökar sin förmåga att ge bra feedback till sina medarbetare utvecklar de sina prestationer, blir mer motiverade och det leder till ett bättre resultat.

Det är viktigt att ta ställning till hur relevanta mål ska sättas för verksamhet, chef och individ samt hur man mäter och synliggör resultaten.

Återkoppling – feedback

Att ge återkoppling eller feedback handlar om att på ett uppriktigt och konstruktivt sätt vilja förstärka och utveckla. För att återkopplingen ska kunna tas emot på ett bra sätt är det viktigt att börja med att fundera på vad du vill ska hända efteråt. Vad vill du åstadkomma med att ge återkopplingen. När du påbörjar samtalet så använd dig av jag-budskap. Att du utgår från dig själv utan att värdera. Det gör att du slipper försvar och låsningar. Lägg upp i tre steg:

Beskriv situationen och den andres beteenden. (Jag upplever, ser, hör)

Beskriv hur beteendet påverkar dig och andra (Känsla, konsekvens, tolkar)

Önskan (Beskriv vad du vill ska bli annorlunda)

En målinriktad insats ger en högre kvalitet i ledarskapet, motiverade medarbetare och välmående företag.

By | 2018-02-19T08:43:45+00:00 juni 30th, 2017|