Skip to main content

Konsten att skapa ett välmående, framgångsrikt och effektivt team

Ett lag är aldrig starkare än svagaste länken. Teamet äger sin utveckling men även sina utmaningar.

Laget är summan av våra enskilda prestationer och vi kan inte lyfta bort vårt eget ansvar. Vi har en stor påverkan på varandra i våra lag och team. Vi påverkar vår gemensamma trivsel och engagemang på vår arbetsplats och vi, i stort sett alla, vill bli sedda och lyssnade på. En öppen och prestigelös ledare bjuder in och uppmuntrar till engagemang och delaktighet i verksamheten. Att arbeta tillsammans är en nödvändighet för att en verksamhet ska nå framgång.

Viktiga faktorer till ett fungerande och effektivt teamarbete och engagemang är att arbeta i en öppen och tillåtande miljö, där man känner sig inkluderad och där en god känsla av gemenskap råder bland kollegor. Det är även bidragande faktorer till minskad stress och ökat välmående.

Omfattande forskning inom arbetspsykologi visar att en stor positiv påverkan på teamets utförande och effektivitet är tydliga gemensamma mål och att alla i laget har en tydlig bild av sin egen och andras roller och ansvar i teamet.


Teamutveckling

Främsta nycklarna till produktivitet i ett team

Engagemang från alla teammedlemmar är en av de främsta nycklarna till produktivitet. Jag hjälper er att skapa ett effektivt team som arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål.

Mål

Viktigaste egenskapen hos ett effektivt team är att samtliga medlemmar har en klar bild och är överens om teamets mål. 

Roller

Det är viktigt med tydliga ansvarsområden och roller. Vad förväntas av mig och vad kan jag förvänta mig av andra? 

Ömsesidigt beroende

I ett effektivt och framgångsrikt team kräver uppgifterna att alla arbetar tillsammans som en enhet och i subgrupper. 

Kommunikation 

Öppen kommunikation ger alla möjlighet att komma till tals. Teamet reflekterar och använder konstruktiv feedback för nå sina mål. 

Vill du ha hjälp att skapa ett team som arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål?

Bygg ett effektivt och motiverat team

Genom att ta stöd av metoder och verktyg som är baserat på forskning och validering jobbar vi utifrån teamets nuläge fram till de mål som ni vill nå. För att få en gemensam bild över hur ni uppfattar era förutsättningar i att vara ett effektivt och motiverat team gör vi en analys av ert nuläge och utvecklingsfas. Tillsammans skapar ni en grund och en samsyn och ni får konkreta förbättringsaktiviteter i att skapa ett än mer effektivt och motiverat team. 

En av de mest använda modellerna för teamutveckling är IMGD, Integrated Model of Group Development. Den är utvecklad av den kända grupp- och beteendeforskaren Susan Wheelan. Den här modellen visar hur teamet förflyttar sig i sin utveckling och fram till sitt önskade läge. IMGD bygger vidare på tidigare modeller och teorier som exempelvis FIRO som Försvarshögskolan använder sig av. 

Till IMGD-modellen är GDQ-enkäten kopplad, Group Development Questionnaire. Den utvecklades och validerades för att man lättare ska kunna se vilken fas en grupp befinner sig i och hur den är kopplad till gruppens arbetsresultat. Syftet med GDQ ® är att visa och få stöd inom vilka områden som gruppen behöver arbeta med för att komma vidare i sin grupputveckling.

Med kunskaper om modellen och vad som behövs av dig som ledare och som enskild gruppmedlem ger ni er bättre förutsättningar i att prestera och må bra. Resultatet handlar om gruppen som helhet och inte om individer. Fokus ligger på gruppens gemensamma ansvar för sitt samarbete, utveckling och effektivitet.

FAS 1

Tillhörighet och trygghet

Teamet är beroende av styrande ledarskap och medlemmarna strävar efter tillhörighet och personlig trygghet.

FAS 2

Opposition och konflikt

Teamet försöker frigöra sig från ledaren och vill tydliggöra mål och roller. Ledarens utmaning är att inte ta motstånd och attacker personligt.

FAS 3

Tillit och struktur

Ledaren har en mer konsulterande och rådgivande roll och medlemmarna känner till sina roller och ansvar. Olikheter och skillnader är tillåtna och mindre hotfulla.

FAS 4

Effektivitet och produktivitet

Medarbetarna samarbetar och ledaren stödjer och utvecklar och är en i gänget. Öppen kommunikation där alla deltar och får göra sin röst hörd.

Catarina Bachér – certifierad teamutvecklare

Som certifierad GDQ-konsult får jag möjlighet att stödja team, ledare och verksamheter med hjälp av GDQ-verktyget som är ett statistiskt tillförlitligt instrument för att mäta gruppers effektivitet och utvecklingsmöjligheter, utvecklat av Dr Susan Wheelan vid Temple University, USA.

Att vara GDQ-konsult betyder: Det är inte tillåtet att utge sig för att vara en behörig GDQ-konsult såvida man inte har genomgått en fullständig och godkänd certifieringsprocess och därmed har en uttrycklig rätt från GDQ Associates att kalla sig GDQ-konsult. De åtaganden som följer av certifieringen som GDQ-konsult ska utföras på ett professionellt och kompetent sätt som håller hög kvalitet. Vidare ska åtagandena endast utföras av personer med goda kunskaper om teori och forskning avseende grupputveckling och endast inom ramen för sådan kunskap. Val av interventioner baserat på GDQ-resultat ska grundas på gedigna kunskaper inom området och ske med försiktighet.

Certifiering och licens via GDQ ® GDQ Associates

Intresserad av att veta mer om effektiva team?