Skip to main content

Förändringsledning med dagens förändringshastighet och nya beteendemönster

Hur, vad och varför?

För att lyckas med våra förändringsinitiativ krävs en aktiv kommunikation och dialog där vi får en förståelse till varför förändringen genomförs.

De flesta av oss reagerar instinktivt negativt på en förändring och motstånd kan skapas när vi inte förstår varför en förändring genomförs. Vi vill inte och kan inte förändra det vi inte förstår. När vi har en förståelse till varför, kan vi lättare acceptera att den genomförs även om det inte gynnar mig personligen men krävs för en fortsatt välmående organisation.

Vid förändring krävs det att vi har en gemensam målbild till vart vi ska, vilka konkreta mål vi har med förändringen och vad som krävs för att ta sig dit. Förståelse av förändring bygger på kommunikation.


Förändringsledning

Viktiga faktorer att beakta vid förändringsarbete

Förändring handlar om oss människor och påverkar våra handlingar. För att underlätta förändring är det viktigt att som ledare kommunicera och diskutera med medarbetarna om varför och hur förändringen ska ske och vad som krävs för att ta sig dit.

Förändringsbehov

Tydliggör nuläge, strategi, målbild och motiv för förändring. Visa att nuvarande situation kostar mer än förändringen. 

Organisation

En organisation består av individer med tanke- och beteendemönster. Rädsla kan minska välmående och kompetens kan då lämna. 

Kommunikation

Kommunikation och diskussion är centrala faktorer för att minimera risken för missförstånd och rykten och att förändringen motarbetas.

Förändringsidéer

Diskutera de idéer och tankar som uttrycks och se dem som värdefulla bidrag till fortsatt utveckling och riktning framåt. 

Är du intresserad av att få hjälp med att leda förändringen?