Skip to main content

Individuella ledarskapet

360-Graders feedback

Utveckla ledarskapet genom självvärdering och återkoppling

Utveckla ledarskapet genom självvärdering och återkoppling. En 360-analys innebär att få en återkoppling på ditt ledarskap ur ett 360 graders perspektiv, från dina medarbetare, kollegor i samma led, överordnad chef samt från dig själv. Att få feedback från flera perspektiv skapar en förutsättning för självinsikt kring ledarskapet – vad som fungerar bra och vilka förbättringsområden som finns.

Det handlar inte om personlighet utan om handlingar, förmåga att motivera, kommunikation och interaktion samt hur andra uppfattar dig som ledare och ditt ledarskap. Syftet med processen är att få möjlighet till ökad självinsikt, men den är lika mycket ett underlag för att utvecklas vidare i din yrkesroll.

360-analysen kan användas för individuell ledarutveckling och för utveckling av en ledningsgrupp då analysen ger underlag till ökad självinsikt och förbättrad kommunikation.

Certifierad via och analys i samarbete med Thomas International tillhandahåller vi verktyg som möjliggör modifiering av individer och gruppers prestationer – vilket ger omedelbara effekter.

360 består av delmomenten

  • Utvärdering av kompetens.

  • Rangordning av vilka kompetenser som är mer eller mindre viktiga för befattningen.

  • Fritext som uttrycker nyckelstyrkor och utvecklingsområden för den utvärderade personen.

  • Information till respondenterna.

  • Återkoppling. 2 stycken mötestillfällen.

  • Underlag till planering och målsättning av egen utveckling.

Analysen kan företaganpassas utifrån dess värdegrund och målsättningar.

Kan detta vara intressant för din organisation?

Hör av dig så hittar vi en lösning!

Catarina Bachér

Ledarutvecklare och certifierad teamutvecklare

Alla teorier

Kotters 8-stegsmodell för förändring

Leading Change beskriver ”Eight steps of change” för att skapa förändring och nå framgång.

Målmatris

En modell som hjälper till att formulera och tydliggöra olika typer av mål, syfte och roller.

Scarf-modellen

Modellen beskriver fem sociala situationer som hjälper oss att förstå starka reaktioner i en viss situation.

360-Graders feedback

Ger återkoppling och en bred helhetsbild av olika egenskaper för coachning och ett bättre ledarskap.

Enneagrammet

Beskriver och hjälper med att få syn på invanda tanke- och beteendemönster. Det finns ingen ”one-size-fits-all”.

PPA – DISC

Personlig profilanalys är en okritisk analys som betonar en persons styrkor och förmågor i arbetssituationen.

IMGD och GDQ

Integrated Model of Group Development, och GDQ – Susan Wheelans modell för teamutveckling.

AAR – After action review

En evidensbaserad uppföljningsmetod för målinriktat arbete som analyserar att rätt saker blir gjorda.