Skip to main content

Förändringsledning 

Kotters 8-stegsmodell

För att ge stöd i organisationers förändringsarbete

En modell som har fått stort genomslag är Kotters åttastegsmodell som lanserades i syfte att ge stöd i organisationers förändringsarbete. Modellen utvecklades utifrån hans mångåriga lärdomar av förändringsarbete i praktiken, både misslyckade och lyckade projekt. Han lyfter fram typiska problem som förekommer i en förändringsprocess och som kan ha förödande konsekvenser.

Det kan vara att förändringen inte implementeras, att det tar för lång tid och kostar för mycket eller att förvärv eller sammanslagningar inte ger de synergieffekter som man har räknat med.

Varje gång som vi gör en förändring inkluderar det ofta flera delar inom organisationen. Exempelvis:

 • Arbetsplatsutveckling

 • Att implementera ett nytt affärssystem.

 • Att lägga till en ny produkt eller tjänst i sitt sortiment.

 • Att nuvarande roller och resurser behöver omfördelas.

Att arbeta utifrån analys av företagets nulägessituation och en förändringsmodell kan strukturera och underlätta arbetet och riktningen framåt.

De åtta stegen

Harvardprofessorn Dr John P Kotter är en av världens främsta inom organisationsförändring. Redan 1996 skrev han boken ”Leading Change” och några år senare uppföljaren ”The heart of change”. Han beskriver de åtta stegen för att nå en önskvärd förändring och hur viktigt det är att involvera människorna i förändringsarbetet. Förändring drivs av ett känslomässigt engagemang snarare än logiska analyser och beräkningar och hur viktigt det är att en förändring förankras inom ledarskapet

I varje steg i modellen beskrivs vad som behöver göras för att fortsätta i rätt riktning framåt men också vilka vanliga misstag som görs i många förändringsprocesser. Den röda tråden genom de åtta stegen är vikten att skapa en känsla av brådska genom hela processen. Känslan av brådska håller momentum vid liv.

De åtta stegen leder organisationen genom tre huvudsakliga faser av en förändringsprocess.

Fas 1 – Skapa rätt grogrund

Steg 1: Etablera en känsla av angelägenhet
Ofta tillåts en självtillräcklighet – ”vi är bra som vi är” – när man påbörjar en förändring. Därför behöver hela organisationen vara engagerad och engagemanget skapas genom att få varje individ att förstå vikten och behovet av att genomföra förändringen. Ta fram aspekter genom att:

 • Undersöka marknad- och konkurrensförhållanden
 • Lyfta fram hot och möjligheter

Steg 2: Bilda en stark koalition
För att lyckas gäller det att få med inflytelserika och omtyckta personer inom företaget i förändringsarbetet. Vi som människor agerar gärna på likande sätt som de personer som vi ser upp till. Det är väldigt ovanligt att solospel får gynnsamma förändringseffekter.

 • Sätt samman en grupp som har förändringmandat
 • Få gruppen att arbeta som ett team

Steg 3: Utveckla en vision och strategi
Ett initiativ till en förändring kan vara svår att förstå och ta till sig. Betydelsen av en vision underskattas ofta och då missar man att utnyttja de som har engagemang och drivkraft i förändringsarbetet. Därför behöver man:

 • Utveckla en målande vision som är lätt att förstå och som visar företagets övergripande mål
 • Utveckla strategi som konkretiserar möjligheterna att nå fram till visionen

Fas 2 – Engagera hela organisationen

Steg 4: Kommunicera för att skapa engagemang
En bra och omfattande kommunikation har en betydande inverkan på framgångsrik förändring. Bristande kommunikation av visionen försvårar att hålla förändringsarbetet vid liv. För att den tänkta förändringen ska få fotfäste behöver man:

 • Upprepade gånger, vid alla tillfällen som ges, kommunicera visionen och strategin till företagets medarbetare.
 • Se till att styrgruppen av organisationens ledare och medarbetare inte bara pratar vision utan även agerar och fattar beslut som tydligt bygger på visionen.

Steg 5: Ta bort hinder för medarbetare att agera
Kotter betonar att det är i de fyra första stegen som initiativet och engagemanget för förändringen stärks. Det är också viktigt att identifiera vad som kan hindra och minska möjligheterna att förändringen lyckas. Man tar till sig visionen men förlamas av strukturella hinder som exempelvis förlegade tankemönster, tid och rätt kompetenser eller motstånd inom organisationen. Därför behövs:

 • Avskaffa hinder genom att förvandla dem till stöd och möjligheter till deltagande och engagemang.
 • Uppmuntra till risktagande och icke-traditionella aktiviteter.

Steg 6: Sätt upp kortvariga mål som skapar kortsiktiga segrar
Många organisationer missar att visa och kommunicera förändringsresultaten efter hand som de uppstår. Att nå en stor förändring kan ta lång tid och är ofta påfrestande. Genom att dela upp de långsiktiga målen i mindre, kortsiktiga mål och segrar gör det enklare att påvisa fördelarna med förändringarna och det håller motivationen uppe för att för fortsätta i sin riktning framåt. Vinster inom ett år och därefter inom ett halvt år påvisar att ”vi är på rätt väg”.

 • Planera och synliggör framsteg tidigt i processen.
 • Synliggör och belöna dem som åstadkommer snabba förändringar.

Fas 3 – Driva vidare och förankra

Steg 7: Håll i och bygg vidare
Kotter hävdar att många förändringsprojekt fallerar eftersom segern tas ut i förskott. Effekten kan bli att alla äntligen känner att de kan pusta ut och helt plötsligt har förändringstakten tappat fart. Man misslyckas med att förankra förändringsarbetet tillräckligt hårt i organisationskulturen. Därför bör man se till att glädjen och engagemanget från varje delseger används för att jobba vidare i förändringsprocessen. Det är viktigt att:

 • Utvärdera arbetet vid varje delmål, vad som görs rätt och vad som kan förbättras.
 • Utnyttja trovärdigheten som följer på snabba förändringar.
 • Fortsätt att kommunicera för att inte förlora riktningen.
 • Rekrytera, befordra och utveckla människor som kan implementera visionen.
 • Att ständigt vitalisera förändringsarbetet genom nya projekt, teman och aktörer.

Steg 8: Förankra nya sätt att arbeta på och förändringar i kulturen
Ingen förändring är garanterad att finnas kvar. Sista steget handlar om att jobba för att förändringen blir en av företagets kultur. Prata om framstegen som har gjorts och då och då återvända till projektet för att kontrollera hur väl förändringen har blivit en del av kulturen. Här ligger ansvaret främst hos organisationens ledare och chefer. Det är viktigt att:

 • Prata om vision och förändringsarbete vid rekrytering.
 • Formulera kopplingen mellan beteende och organisationens framgång.
 • Skapa bättre resultat genom kund- och produktivitetsorienterat beteende.
 • Utveckla medel i syfte att säkerställa ledarskapsutveckling och chefsstöd.

Vill du driva ditt företag mot förändring?

Hör av dig så hittar vi en lösning!

Catarina Bachér

Förändringsledning, chefsstöd och teamutveckling

Alla teorier

Kotters 8-stegsmodell för förändring

Leading Change beskriver ”Eight steps of change” för att skapa förändring och nå framgång.

Målmatris

En modell som hjälper till att formulera och tydliggöra olika typer av mål, syfte och roller.

Scarf-modellen

Modellen beskriver fem sociala situationer som hjälper oss att förstå starka reaktioner i en viss situation.

360-Graders feedback

Ger återkoppling och en bred helhetsbild av olika egenskaper för coachning och ett bättre ledarskap.

Enneagrammet

Beskriver och hjälper med att få syn på invanda tanke- och beteendemönster. Det finns ingen ”one-size-fits-all”.

PPA – DISC

Personlig profilanalys är en okritisk analys som betonar en persons styrkor och förmågor i arbetssituationen.

IMGD och GDQ

Integrated Model of Group Development, och GDQ – Susan Wheelans modell för teamutveckling.

AAR – After action review

En evidensbaserad uppföljningsmetod för målinriktat arbete som analyserar att rätt saker blir gjorda.